Máte otázku?

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Firmy  MebleTOP24 Paweł Jurasik

Se sídlem,  Polsko, ul. Szeroka 12, 63-648 Słupia pod Kępnem ,  DIČ PL6191957171

Pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na adrese

                                                        www.nabytektop24.cz

 

 

 

1.UVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.    Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky”) firmy MebleTOP24 Paweł Jurasik, se sídlem,  Polsko, ul. Szeroka 12, 63-648 Słupia pod Kępnem ,  DIČ PL6191957171 dále jen „prodávající”  upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník )dále jen „občanský zákoník”) vzájemná práva a povinnosti smluvních stranvzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva”) uzavírané mezi prodávvajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující”)  prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese   www.nabytektop24.cz  (dále jen „webová stránka”) , a to prostřednictvím rozhraní webové stránky ) dále jen („webové rozhraní obchodu”)

1.2.    Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.    Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

1.4.    Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.5.    Znění obchodních podmínek může prodávající  měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 

2.      UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.    Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující  

přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní

může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet – konto“).

Webové rozhraní obchodu umožňuje provádět objednávání zboží rovněž bez

registrace přímo z webového rozhraní obchodu.  

2.2.   Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen  uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.    Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.

Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných

k přístupu  do jeho uživatelského účtu .

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

2.5.Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující

svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, že kupující

poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a

to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení

prodávajícího, popř.  Nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení

třetích osob.

 

3.      UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

3.1.    Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je

informativnho charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu

ohledně tohoto zboží. 

3.2.    Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedené cen

jednotlivého zboží. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech

souvisejících poplatků . Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou

zobrazovány  na webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena

možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných

podmínek.

3.3.    Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených

S balením a dodáním zboží.  Informace spojené s balením a dodáním zboží

uvedené na webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci České republiky.

3.4.    Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém

rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zeména informace o:

3.4.1.      objednávaném zboží – to vloží kupující do elektronického nákupního

košíku

3.4.2.      způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení

objednávaného zboží

3.4.3.      informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále jen jako

„objednávka“)

3.5.    Před zasláním objednávky prodávajícím je kupuícímu umožněno zkontrolovat a

měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Objednávku odešle kupující

prodávajícímu  kliknutím na tlačítko „objednat“. Údaje uvedené v objednávce

jsou prodávajícím považovány za správné.   Prodávající neprodleně po obdržení

objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na

adresu uvedenou v uživatelském rozhraní či objednávce (dále jen „elektronická

adresa kupujícího“)

3.6.    Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru zboží (množství zboží,

Kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné

Potvrzení objednávky – například písmně či telefonicky.

3.7.    Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícímvzniká doručením přijetí

objednávky , jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou,

a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8.    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání

kupní smlouvy . Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku (náklady na elektronické připojení, náklady na telefonní

hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.      CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

4.1.    Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží  může kupující uhradit

prodávajícímu následujícími způsoby:

  • V hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
  • Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2201276387/2010

            Vedeného u FIO Banka Ostrava

 

4.2.    Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady

spojené s dodáním zboží ve smluvené výši.

4.3.    Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není

dotčeno ustanovení čl. 4.6. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit

kupní cenu zboží předem.

4.4.    V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě

bezhotovostní platby je kupní cena platná do  14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5.    V případě bezhotovostní platby je kupuící povinen uhradit kupní cenu zboží

společně s uvedením variabilního symbolu platby – čísla objednávky.  V případě

bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn

okamžikem připsání příslušné částky  na účet  prodávajícího.

4.6.    Prodávající je oprávněn, zejména v případě, ž ze strany kupujícího nedojde

k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6) požadovat uhrazení celé kupní

ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.7.    Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně

kombinovat.

4.8.    Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu.

     

 

 

5.      ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

5.1.    Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze

mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které było upraveno na

přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které

podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které było po dodání nenávratně sloučeno s

jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které

spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od

kupní smlouvy o dödávce zvukové nebo obrazové nahrávky , pokud porušil jejich

původní obal.

5.2.    Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní

smlouvy odstoupit, má kupující v soladu s ustanovením § 1829 odst. 1       

občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů

od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik

druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední

dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy  musí být prodávajícímu odesláno

ve lůhtě uvedené v předchozí větě.  Pro odstoupení od kupní smlouvy může

kupující využít vzorový formulář, jež tvoří přílohu obchodních podmínek.

Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat přímo na kontaktní adresu

prodávaícího nebo na adresu elektronické prošty prodávajícího.

5.3.    V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek se

kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do

čtrnácti /14) dnů od odstoupení od slouvy. Odstoupí-li kupující od kupní

smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i

v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní

cestou.

5.4.    V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek vrátí

prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od

odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to bezhotovostně na účet, který kupující

uvede ve formuláři přiloženém k vracenému zboží. Odstoupí-li kupující od kupní

smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní rostředky kupujícímu

dříve, než mu kupující zboží vrátí.

5.5.    Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně

započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny

5.6.    Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní

smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu

bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet kupujícího.

5.7.    Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi

prodávajícím a kupujícím uzavřena s zorvazovací podmínkou, že dojde-li

k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně

takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu

vrátit i poskytnutý dárek.

 

6.      PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

6.1.    V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku

kupujícího,nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto

způsobem dopravy

6.2.    Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené

kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3.    V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně

nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen

uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. Náklady

spojené s jiným způsobem doručení

6.4.    Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost

obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.

V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do

zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7.      PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

7.1.Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv  z vadného plnění se řídí příslušnýmiobecně závaznými předpisy (zejména ustanovením§i  1914 až 1925, § 2099 až 2117 a §2161 až 2174 občanského zákoníku)

7.2.    Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží nemá při převzetí vady. Zejména

prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy zboží převzal:

7.2.1.      má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly nebo které jsou uvedeny

v popisu zboží na webovém rozhraní obchodu

7.2.2.      se zboží hodí k účelu, který prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží

tohoto druhu obvykle používá

7.2.3.      je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

7.2.4.      zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

 

7.3.    Projeví-li se vada  v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo

vadné již při převzetí

7.4.    Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího  písemně na

elektronické adrese prodávajícího nwebo telefonick. Za okamžik uplatnění

reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího

reklamované zboží

  1. Reklamované zboží je povinen kupující vrátit na adresu .....................

 

 

 

8.  DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

      

 

8.1.    Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

8.2.Mimosoudní vyřizování stížnosti spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím  elektronické adresy  objednavky@nabytektop24.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.3.    Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.

8.4.Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 

občanského zákoníku

 

 

 

9.          OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

9.1.Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzikou osobou, je poskytována zákonem 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozděších předpisů.

9.2.Kupující souhasí se zpracováním těchto svých osobních údaů: jméno a příjmení, adresa 

bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty,                

telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“ )

9.3.    Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím - MebleTOP24 Paweł Jurasik, ul. Szeroka 12, 63-648 Słupia pod Kępnem, IČ 301096684, DIČ PL6191957171  a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.  Nezvolí-li kupující jinu ožnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zprcováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy

9.4.    Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a  je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícho o změně ve svých osobních údajích

9.5.    Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6.    Osobní údaje budou zpracovávány na dou neurčitou.Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě automatickým způsobem

9.7.    Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou  správné a  že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8.    V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího, nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1.     požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení

9.8.2.     požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav

9.9.    Požádá-li kupující o informaci o zprcování svých osobních údajů, je mu

prodávající povinen tuto informaci předat.

 

 

 

10.   ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 

 

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami

prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním

obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího

 

 

11.   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 

11.1.  Vzhledem k tomu , že kupní smlouva obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek,

strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva

spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se ¨

takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí nové ustanovení. 

Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost

ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či ochodních podmínek

budou vždy provedeny písemnou formou

11.3.  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím

v elektronické podobě a není přístupná.

11.4.  Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní

smlouvy.

11.5.  Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování    - P.O. Box 7, 790 84 Mikulovice u Jeseníku, adresa elektronické pošty objednavky@nabytektop24.cz,  telefon 0042 0606331986

V .............., dne .................

  • Přidat odkaz na:
  • wykop-pl
  • facebook.com

Důležitý:

KONTAKT:
e-mail: objednavky@nabytektop24.cz

Data společnosti:
CEIDG: klikněte zde
Vyberte svůj jazyk:

Facebook